Plníme individuální požadavky zákazníků, zajišťujeme všestrannou podporu výrobků po celou dobu jejich životního cyklu.

Poradenská a aplikační činnost

Poradenská a aplikační činnost

Spolupracujeme s odběrateli při výběru výrobků a při specifikování technicky náročných objednávek a dodávek.

V rámci realizace obchodního případu nabízíme spolupráci a technickou podporu při vzorových montážích systému do objektu.

Provádíme sériové montáže.

Spolupracujeme s odběrateli při uvádění výrobků do provozu.

Poskytujeme specializovaná školení na dodávané systémy.

Naším cílem je zajistit odbornou způsobilost uživatele v oblasti obsluhy, údržby a oprav systémů, tak aby byl zachován vysoký stupeň spolehlivosti jejich provozu.

V rámci školení obdrží uživatel dokumentaci, seznam doporučených náhradních dílů, seznam zkušebních zařízení pro konkrétní úroveň školení.

Ve spolupráci s útvarem jakosti zajišťujeme audit pracoviště zákazníka, které provádí opravy našich systémů.

Záruční a pozáruční opravy

U dodaného zboží rozlišujeme dva druhy záruční doby – záruční dobu skladování a záruční dobu provozní.

Záruční doba skladování

Doba od dodání systému kupujícímu až po implementaci systému do objektu a jeho zprovoznění, popř. předání konečnému uživateli.
Záruka je obvykle 6 až 12 měsíců, je uvedena v kupní smlouvě. Při požadavku na dlouhodobé skladování můžeme po dohodě se zákazníkem poskytnout tzv. dlouhodobou konzervaci, a to na dobu 2 až 5 let při použití balení systémem bariérové hliníkové folie podle Standardu MIL-PRF 131J.

Záruční doba provozní

Běží od data dodání konečnému uživateli, příp. od ukončení doby skladování. Doba záruky je uvedena v kupní smlouvě, bývá obvykle 24 měsíců a může být stanovena jinak v souladu se zárukou celého objektu.

Reklamace

I přes důkladnou kontrolu ve výrobě a v oddělení výstupní kontroly a navzdory normovanému skladování a balení může dojít k tomu, že je nutné dodaný výrobek reklamovat.
Po písemném nahlášení závady doporučíme vhodné technické řešení k odstranění příčiny problému.
V případě, že se závadu takto odstranit nepodaří, bude třeba – dle charakteru závady – zaslat vadný výrobek na naši adresu či domluvit výjezd servisního pracovníka. V případě zaslání reklamovaného výrobku je třeba v rámci reklamačního řízení dodat protokol s popisem závady a osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku.
Písemné vyjádření k předmětné reklamaci zasíláme do 10 pracovních dnů.
Lhůta pro řešení reklamace je 20 pracovních dnů.

 

Pozáruční opravy

Pozáruční opravy provádíme na základě objednávky či smlouvy o dílo. Jestliže to charakter závady umožňuje, tak provádíme potřebné opravy u provozovatele.
Smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 sb.